Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Dreamboost
Patricia Kroot
St.-Elisabethstraat 84
5261 VS VUGHT
BTW nr: NL149037880

Wanneer je een product of dienst aankoopt bij Dreamboost ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. We raden je dan ook aan deze even te lezen alvorens te bestellen of boeken.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden altijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld door Dreamboost.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website – met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden (foto en video) e.d. – zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Dreamboost of rechthoudende derden. Wil je dus een foto gebruiken van deze website, vraag hier dan even goedkeuring voor.

Prijzen

Onze prijzen zijn zoals vermeld op deze website en zijn exclusief BTW. We behouden ons het recht om te allen tijde de prijzen te wijzigen.

Wanneer wij een korting geven of een offerte op maat maken bevestigen wij dit steeds via email. De offertes hebben een beperkte geldigheid, dit wordt steeds vermeld in de offerte.

Acties, kortingen en cadeaubonnen

 • Iedere actie,- kortingscode, of cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na vervaldatum kan de actie,- kortings-, of cadeaubon niet meer worden gebruikt
 • Het tegoed van actie,- kortingscodes moet in één keer worden besteed en behoort toe tot 1 persoon (tenzij anders vermeld)
 • Actie,- of kortingscodes, of cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld

Onze diensten

Hier vind je de voorwaarden voor elk van onze diensten terug. Hier beantwoorden we ook vragen over hoe een bestelling en de betalingen verlopen en wat je moet doen als je wilt annuleren.

Retreats

Je inschrijving voor een retreat van Dreamboost is defintief wanneer de betaling is voldaan. Betaling gebeurt automatisch via bestelling in de webshop of via manuele overschrijving na het ontvangen van de factuur.

Bij het annuleren van je inschrijving voor een retreat zal er geen terugbetaling door Dreamboost gebeuren. Wel kan een gedeelte van de betaalde som gebruikt worden als tegoed voor deelname aan een volgende retreat binnen 2 jaar na de originele retreat. Het gedeelte dat als tegoed kan gebruikt worden hangt af van de termijn van annulering:

 • Bij annulering meer dan 60 dagen op voorhand zal je 100% van betaald bedrag als tegoed krijgen voor een volgend retreat
 • Bij annulering van 6 tot 59 dagen voorhand zal je 50% van betaald bedrag als tegoed krijgen voor een volgend retreat
 • Bij annulering minder dan 5 dagen op voorhand zal het volledig betaalde bedrag aangerekend worden en zal geen tegoed uitgekeerd worden.

Annulering gebeurt steeds per mail aan info@dreamboost.nl.

Voor meerdaagse of buitenlandse retreats is het de verantwoordelijkheid van de klant om een afzonderlijke reisverzekering af te sluiten.

Online les of cursus

Wanneer je een online (yoga) les of een online cursus hebt gekocht en betaald via de webshop ontvang je via mail een bevestiging en ben je defintief ingeschreven. Je zal op dat moment ook toegang krijgen tot de download of de online leeromgeving.

De aankoop van een online yoga les of een online cursus gebeurt steeds via de webshop. De aankoop is defintief na betaling in de webshop. waarbij de betaling automatisch gebeurt via de via betaling in de webshop. Annuleren van een aankoop is niet mogelijk.

Het annuleren van de aankoop van een online les of cursus is niet mogelijk.

Coachingprogramma

Je inschrijving tot het coachingprogramma van Dreamboost is definitief wanneer de betaling gebeurt is. Betaling gebeurt automatisch via bestelling in de webshop of via manuele overschrijving na het ontvangen van de factuur.

Tussentijds afmelden voor het coachingprogramma leidt niet tot teruggave of kwijtschelden de betaling of een gedeelte van de betaling. Bij uitzonderlijke omstandigheden kan het traject uitgesteld worden.

Aan het begin van het traject wordt een programma op maat opgesteld. Op dat moment worden ook alle datums van de inbegrepen sessies vastgelegd.

Aansprakelijkheid

De wederpartij kan Dreamboost niet ter verantwoording roepen, enige schade verhalen op financiële of andere wijze, welke opgelopen werd tijdens, voor of na een retreat, coaching of online cursus of voortvloeiende uit een andere overeenkomst met Dreamboost. De wederpartij dient zichzelf hier voor te verzekeren.

Tot slot

 • De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 • De inhoud van de site (links en deze algemene voorwaarden inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Je vind de meest recente versie steeds hier terug.
 • Dreamboost geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Toepasselijk recht/Bevoegde rechter

 • Op de tussen Dreamboost en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De eventuele geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 • Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Dreamboost aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.